#ukrpryroda

Програма діяльності і розвитку Українського товариства охорони природи на 2011-2015 рокиПрограма діяльності і розвитку Українського товариства охорони природи на 2011-2015 роки

Головна мета діяльності Українського товариства охорони природи – сприяння формуванню громадянського еко-суспільства, реалізації національної екологічної політики, розробці програм та проведенню комплексу заходів по збереженню й відтворенню сприятливого для життя навколишнього природного середовища, збереженню генофонду і здоров’я населення України, здійсненню просвітницької діяльності, захисту екологічних прав громадян, участь у заходах по охороні природи, раціональному використанню природних ресурсів, розвитку творчої ініціативи і використання науково-технічного потенціалу суспільства для здійснення його екологічних пріоритетів, виховання дбайливого відношення громадян до природи у сфері виробництва і побуту.

Основні пріоритети і програмні цілі Товариства 

Екологічна сфера є однією з пріоритетних сфер діяльності держави, що зачіпає життєво важливі інтереси кожної людини. Реальною очевидністю сьогодення є нагальна потреба формування нової еколого-економічної політики, яка має бути не стільки обмежувальною, скільки стимулюючою. До національних пріоритетів в еколого-економічній політиці відносяться: 

 • гарантування ядерної та радіаційної безпеки, мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • екологічне відродження басейну Дніпра та інших рік України, забезпечення населення якісною питною водою; 
 • поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах; запобігання забрудненню Чорного і Азовського морів; охорона і сталий розвиток Карпат;
 • зміцнення фінансової стійкості природно-заповідного фонду; 
 • формування екологічних передумов для зміни моделей виробництва і споживання, переходу України до сталого розвитку. 
Одночасно слід провести реформу регуляторних процедур, значно спростивши їх і обмеживши можливості адміністративного втручання, різко підсилити ефективність економічного механізму природокористування, підняти дієвість екологічного аудиту і контролю, запровадити нові стимули і механізми для економічно вигідної модернізації виробництва. Україна є стороною кількох десятків міжнародних конвенцій у сфері охорони навколишнього середовища, підписала двосторонні угоди з багатьма країнами світу, у тому числі із своїми сусідами. Для іміджу держави потрібно налагодити постійний моніторинг міжнародних угод та систему підтримки їх виконання. Для вирішення нагальних проблем забезпечення техногенно-екологічної безпеки слід провести екологічний аудит 100 найбільших забруднювачів довкілля України з виробленням рекомендацій щодо їх не капіталомісткої модернізації за рахунок коштів Кіотського протоколу; Потрібно запровадити національну стратегію зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України. Виходячи з основних пріоритетів національної екологічної стратегії, програмними цілями діяльності Українського товариства охорони природи є: 
 • сприяння формуванню громадянського еко-суспільства, верховенству екологічного права; ініціювання, організація й участь у здійсненні практичних природоохоронних акцій і заходів, сприяння екологізації усіх сфер життєдіяльності населення у контексті національної безпеки України; 
 • громадянська підтримка екологічної політики України, сприяння вдосконаленню законодавчої і нормативно-правової бази, прискорення процесів гармонізації екологічного законодавства України з вимогами міжнародних стандартів, зокрема, із нормативами ЄС; 
 • здійснення просвітницької діяльності серед населення з метою виховання загальносуспільної екологічної свідомості, впровадження системи професійної екологічної підготовки державних службовців, керівників і посадових осіб, які приймають відповідальні рішення на локальному, регіональному і державному рівнях; громадський контроль за дотриманням конституційно-правових гарантій екологічних прав громадян України, сприяння попередженню екологічних правопорушень, здійснення незалежного громадянського контролю, екологічної експертизи й аудиту у сфері охорони навколишнього природного середовища; проведення наукових досліджень і сприяння переходу України на засади сталого розвитку.
Основні напрямки діяльності Товариства 

Для успішної реалізації основних програмних цілей необхідно: 
 • активно залучати у свої лави на всіх рівнях нових колективних та індивідуальних членів; 
 • стати фінансово стійкою організацією, із високим рівнем можливостей, доходів і соціального захисту працівників, ветеранів і членів Товариства; 
 • здійснити програму модернізаційного оновлення Товариства; 
 • цілеспрямовано впливати на формування й реалізацію екологічної, соціальної та економічної політики держави; 
 • формувати і впроваджувати ідеологію ноосферного розвитку й гармонізації життєвих сил людини, родини, суспільства; 
 • бачити сучасну і майбутню перспективу країни й світу, стати відомою й авторитетною організацією в Україні, Європі та у світі. 

Шляхи досягнення програмних цілей 

Для досягнення програмних цілей Товариства необхідно: 
 • на всіх рівнях – від Президії Всеукраїнської ради і до первинних організацій – забезпечити організаційно-функціональну, кадрову, ідейну, фінансову і матеріально-технічну єдність та цілісність системи; 
 • забезпечити збереження, оновлення й підтримання у належному стані цілісного майнового комплексу, налагодити ефективний правовий захист інтересів і прав Товариства та його членів; 
 • збільшувати фінансово-ресурсну базу, підвищувати ефективність використання майна і справедливість розподілу доходів; 
 • домагатися державної підтримки суспільно корисної діяльності Товариства, надання йому статусу Національного; 
 • проводити разом із місцевими органами влади та населенням міст і сіл України громадську інвентаризацію найбільш гострих екологічних проблем у регіонах, сприяти їх вирішенню в установленому порядку; 
 • розвивати громадський екологічний моніторинг і контроль за дотриманням конституційно-правових гарантій екологічних прав громадян, сприяти забезпеченню верховенства екологічного права; 
 • сприяти реалізації загальнонаціональних проектів сталого розвитку з інтегрованим екологічним ефектом; 
 • створити науково-технічну раду з екологічної безпеки і політики розвитку, науково-освітню структуру із залученням секцій Товариства; 
 • підтримувати й розвивати діяльність громадських університетів “Природа”; розвивати нові, економічно ефективні для Товариства напрямки діяльності – екологічне підприємництво, екологічний аудит, експертиза, наука, освіта, консалтинг та ін., створювати або залучати до співпраці відповідні структури; 
 • сприяти постійному випуску і підтримці друкованих органів Товариства – журналу “Рідна природа” і газети “Трилисник”. 
Реалізація визначених пріоритетів, основних напрямів діяльності і розвитку Українського товариства охорони природи відповідають національним інтересам країни. Ми можемо і маємо відкрити майбутнім поколінням перспективи на гідне життя у чистому природному середовищі. Програма схвалена XII з’їздом Українського товариства охорони природи 16 червня 2011 року