#ukrpryroda

Нормативна база для екологів

ГКД
 • ГКД 34.02.305––2002. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от энергетических установок. Методика определения. (УДК 662.611:66.074.3. Викиди забруднюючих речовин у атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення.
ГОСТ/ДСТУ
 • ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
 • ГОСТ 2.317-69* Аксонометрические проекции. 
 • ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
 • ДСТУ 3910-99 "Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій"
 • ДСТУ 3911-99 "Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги"
 • ГОСТ 25757-83 "Пылеуловители инерционные сухие. Типы и основные параметры". 
 • ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2004 Enviromental management systems - Requirements with guidance for use), Київ Держспоживстандарт України, 2006 р.
 • ДСТУ ISO 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002 Guielines for quality and|or enviromental management system audition), Київ Держспоживстандарт України, 2003 р.
 • ДСТУ 2195—99 (ГОСТ 17.9.0.2-99)"Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін"
 • ГОСТ 17.2.4.06-90 "Охрана природы.Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения"
ДБН
 • ДБН Б.2.4-3-95 Державні будівельні норми України. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств
 • ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування
 • ДБН Планировка и застройка городских и сельских поселений
 • ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 • ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
 • Зміна №1 до ДБН А.2.2-1-2003* «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств будинків в споруд», розроблений в замін ДБН А.2.2-1-2003
Закони
 • Закон України "Про тваринний світ"
 • Закон України "Про природно-заповідний фонд України"
 • Закон України "Про пестициди і агрохімікати"
 • Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища "
 • Закон України "Про основи містобудування"
 • Закон України "Про захист конституційних прав громадян на землю"
 • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
 • Закон України "Про рослинний світ"
 • Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"
 • Закон України "Про відходи"
 • Закон України "Про екологічний аудит"
 • Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
 • Закон України "Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"
 • Закон України "Про металобрухт"
 • Закон України "Про охорону земель"
 • Закон України "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням"
 • Закон України "Про хімічні джерела струму"
КНД
 • КНД 211.2.3.063-98 Керівний нормативний документ. "Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція."
Кодекси
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення
Листи
 • Лист від 28.01.2008 р. N 1425/7/15-0817 Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі "Про особливості адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2008 році".
 • Лист від 22.01.2008 р. N 613/5/15-0816 "Щодо сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів"
 • Лист від 27.05.2008 р. N 15/2-3-319 "Щодо дотримання природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами".
 • Лист від 22.07.2004 р. N 31/20/1-5 "Щодо обліку викидів ртуті". 
 • Лист від 23.09.2009 р. N14582/10/10-09 "Про підвищення ефективності робіт з державного управління в галузі охорони атмосферного повітря". 
 • Лист від 05.10.2009 р. № 15494/20/10-09 Державним екологічним інспекціям територіальних органів та спеціальним підрозділам Мінприроди "Щодо скасування листів-роз'яснень щодо постанови КМУ від 20.06.95 N 440"
 • Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2008 р. № 1270/11/10-08 ПП "Науктехпром" "Щодо надання роз’яснень у галузі охорони атмосферного повітря"
 • Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.01.2009 № 1127/11/10-09 "Щодо надання роз’яснень у галузі охорони атмосферного повітря"
 • Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.05.2004 № 4539/17/1-8 "Про роз’яснення окремих положень "Інструкції про розгляд заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів"
 • Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.03.2010 № 3337 "Щодо надання роз’яснення стосовно строку видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря"
Методики
 • Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов в атмосферу загрязненных веществ от основного технологического оборудования предпиятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье жив-го происх-я(мяс-ты, клеевые, жел. з-ды)
 • Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий
 • Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86
 • Методические указания по нормированию, учету и контролю выбросов загрязняющих веществ от хлебопекарных предприятий. Москва, 1996г.
 • Методические рекомендации по установлению границ санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов, групп предприятий, производственных зон в условиях высокоплотной и жилой застройки
 • Методические рекомендации. Установление границ и площадей, общих санитарно-защитных зон промышленных узлов и групп предприятий
 • Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров
 • Определение опасности предприятия и ширины его СЗЗ с помощью номограммы
 • Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий, групп предприятий
 • Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами
 • Правила расчета выбросов при производстве металлопокрытий гальваническим способом
 • Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от неорганизованных источников для предприятия ПНО Якуталмаз
 • Временные рекомендации "Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы"
 • Методическое издание. Практикум по лицензированию сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения опасных отходов
 • Методика расчета выделений(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов(по величинам удельных выделений)
 • Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности
 • Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты (Уточненная редакция)
 • Викиди забруднюючих речовин у атмосферу від котлів комунального сектору потужністю менше 50 МВт. Методика визначення
 • Сборник удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса
 • Методические указания по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями Министерства бытового обслуживания РСФСР, 1989 г.
 • Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Донецк, 1994г.
 • Методика проведения инвентаризаци выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий(расчетным методом). 1998г.
 • Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 1995р.
 • Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования предприятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения (мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы). Москва, 1997г.
 • Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро -, газозварювання, наплавлювання електро -, газорізання та напилювання металів. Київ, 2003р.
 • Методика расчета выделений (выбросов)загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов(на основе удельных показателей),1997г.
 • Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов агропромышленного комплекса. М., 1992 г.
 • Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М.: Минрыбхоз СССР, 1990
 • Методические рекомендации по разработке, оформлению и содержанию раздела рабочего проекта "Охрана атмосферного воздуха от загрязнения" и удельные выделения и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для предприятия хлебопекарной и макаронной промышленности. Новосибирск, 1990г.
 • Временные методические указания по определению выбросов загрязняющих атмосферу веществ от объектов очистных сооружений 0212.13-97
Накази
 • Наказ №108 "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ... "
 • Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.11.2007 р. № 12052/11/10-07 "Щодо роз’яснень у галузі охорони атмосферного повітря"
 • Наказ від 19 червня 2002 року N 232 "Про затвердження переліків галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР"
 • Наказ Державного комітету статистики України від 3 червня 2008 року N 172 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища"
 • Наказ Державного комітету статистики України від 20 жовтня 2008 року N 396 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)"
 • Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 7 липня 2008 року N 342 "Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення". 
 • Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 вересня 2008 року N 464 "Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства"
 • Коментар до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.09.2008 N 464 "Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства "
 • Наказ Державного комітету статистики України від 13 листопада 2008 року N 452 "Про затвердження Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів"
 • Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року N 41 "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання"
 • Наказ Державного комітету статистики України від 6 вересня 2000 року N 293 "Про затвердження методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності"
 • Наказ Державного комітету статистики України від 9 грудня 2003 року N 439 "Про затвердження типової форми первинної облікової документації з обліку заходів щодо охорони атмосферного повітря N ПОД-2"
 • Наказ Державного комітету статистики України від 30 квітня 2004 року N 252 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря"
 • Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.95 № 7 "Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві"
 • Наказ Міністерства екології та природніх ресурсів України № 177 від 10.05.2002 "Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря"
 • Наказ Державного комітету статистики України від 30 грудня 2004 року № 674 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень за станом атмосферного повітря № 2-ТП (повітря) (річна) та № 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону атмосферного повітря"
 • Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 104 від 14.03.2002 "Про затвердження Переліку речовин, які входять до "твердих речовин" та "вуглеводнів" і за викиди яких справляється збір"
Постанови 
 • Постанова від 19 березня 2008 р. N 212 Київ "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)".
СанПіН 
 • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
 • N 6025-91 от 21.10.91 Дополнение 3 к СанПиН от 4 июля 1988 г. N 4630-88
 • ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення". Київ, 1999.