#ukrpryroda

Ноосфера


ПРИРОДУ І ЛЮДСТВО ОБ’ЄДНУЄ НООСФЕРА 

21 вересня 2012 року у Києві відбулося засідання Президії Академії ноосфери, на якому було розглянуто проблеми глобальних змін клімату і формування ноосферної політики розвитку. 

Відзначалося, що глобальні події і тектонічні зрушення планетарного масштабу на Землі вказують на те, що нинішня цивілізація вичерпала старі форми свого безпечного існування і стоїть на порозі переходу до нової суспільної формації. Шлях до неї відкривають ідеї ноосфери, сформульовані нашим великим співвітчизником В.І.Вернадським. 

Ноосфера є космогенічним явищем Всесвіту. В її основі лежить величезна сила науки, якій належить домінантний пріоритет в об’єднанні зусиль людства задля збереження і розвитку цивілізації. 

Виняткова значимість пізнання й осмислення законів ноосферного розвитку – у можливості досягнення синергетичного ефекту пролонгованої дії. Це, у свою чергу, обумовлює ключові цілі, основні завдання та напрямки діяльності Академії ноосфери. 

Академія ноосфери є науково-дослідницькою, експертно-аналітичною, консультативною, професійно-освітньою з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, а також науково-технічною організацією, яка об’єднує провідних вчених і фахівців, що працюють у різних галузях і сферах, з метою ефективного використання і поєднання їх творчого потенціалу для сталого економічного, соціального, екологічного, духовного та культурного розвитку, підвищення якості життя в Україні згідно з європейськими стандартами. 

Ключовими цілями Академії ноосфери є інтегрування, збереження й нарощування інтелектуального потенціалу, формування ноосферної політики розвитку та гармонізації соціо-природних систем, здобуття й поширення нових сучасних знань про закони розвитку цивілізації, охорони й відтворення навколишнього природного середовища, залучення науково-технічного та інтелектуального потенціалу України та світу для вирішення гострих проблем глобального, національного та місцевого значення в усіх сферах життєдіяльності суспільства. 

Основні завдання Академії ноосфери: 

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, комплексних експертиз, стратегічних оцінок; 
 • розробка стратегій, концепцій, доктрин, програм та проектів; 
 • інформаційно-аналітичне та експертне забезпечення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій, а також громадян України, Європи та світу; 
 • підготовка наукових та освітянських кадрів вищої кваліфікації; 
 • поширення сучасних екологічних, соціальних, економічних та науково-технологічних знань в українському суспільстві, світового досвіду, а також кращих інноваційних практик; 
 • сприяння інтеграції національної науки та освіти в міжнародний науково-дослідницький та освітній простір; 
 • проведення ноосферних конгресів, конференцій, семінарів, круглих столів та інших форумів. 

Основні напрямки діяльності Академії ноосфери: 

 • всебічне вивчення проблем, тенденцій, закономірностей і законів розвитку еко-, соціо-, техно- і ноосфери та їх відтворювального потенціалу, обґрунтування політики ноосферного розвитку і гармонізації життєвих сил; 
 • дослідження стану, проблем та пріоритетів державної політики у сферах соціально-економічної, екологічної, наукової та інноваційної діяльності, умов та механізмів їх активізації з урахуванням міжнародного досвіду; 
 • розробка наукових засад і прикладних механізмів переходу на інноваційну політику сталого розвитку з урахуванням природних, фінансових, інтелектуальних та людських ресурсів; 
 • системне інтегрування нових наукових і прикладних знань, одержаних у різних сферах наукових досліджень, задля сприяння науково-технічному прогресу та динамічному розвитку країни, а також окремих галузей, сфер та суб”єктів національного господарства; 
 • організація та проведення науково-експертних консультацій стосовно проектів законодавчих актів з питань економічної, соціальної, екологічної, наукової, освітньої, інноваційної та іншої діяльності, політики розвитку, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, участь у підготовці та перепідготовці кадрів системи органів державної влади, керівників підприємств, організацій та установ. 

Наявні глобальні, тектонічні зрушення планетарного масштабу, хронічні техногенно-екологічні проблеми змушують усі країни та світову спільноту консолідуватися заради спасіння людської цивілізації на Землі. 


Влітку 2012 року в Ріо-де-Жанейро відбулася третя з найвидатніших солідарних подій людства – загально цивілізаційний самміт Планети Земля „Ріо+20” (перший самміт відбувся у Ріо-де-Жанейро в 1992 році, другий – у Йоганнесбурзі в 2002 році). Ключовим лейтмотивом цих саммітів стала ноосферна ідея, що орієнтує людство на максимальне врахування вічних законів природи, біосфери і Всесвіту. 

Ідея вчитися і прагнути задовольняти потреби сьогодення, не ставлячи під загрозу існування на Землі майбутніх поколінь, яка залишається поки що не реалізованою, має стати базовим принципом політики розвитку. 

Узгоджене відстоювання біосферних пріоритетів, перспективне (а, отже – мирне) співіснування усіх держав і націй між собою і, що не менш важливо, з Природою, лежить в основі реалізації ноосферної ідеї. 

Водночас маємо визнати гірку очевидність – ситуація щодо співіснування землян у режимі глобального партнерства, тобто єдиної схеми оптимального розвитку для усіх країн, не відбулася. Міждержавні протиріччя (спорадично антагоністичні) набувають спонтанного характеру. 

Перманентне нарощування техногенного тиску на навколишнє середовище й природні екосистеми, потужний наступ техносфери на біосферу (вважається, що в сучасній біосфері існує близько 10 у 26-й степені мікроскопічних живих організмів, які покривають Землю кількома суцільними шарами) – усе це зумовлює реальні загрози нинішньому існуванню всього живого на Землі і особливо майбутнім поколінням. 

Природа у відповідь жорстоко бунтує, відповідає на це адекватно – засухами, епідеміями, пандеміями, землетрусами, смерчами, цунамі та іншими глобальними явищами з украй згубними наслідками. Усе це в сукупності може спровокувати мегаентропійний колапс. Вчені вважають, що саме таким чином Природа розчищає дорогу до Ноосфери. В інтересах людства – йти цією дорогою, а не бути завадою, яку стихія все одно змете. 

Ноосфера – це мета-Всесвіт (насамперед, біосфера, інші геосфери, прилеглий до Землі Космос тощо). Водночас, Ноосфера – це свого роду „космогонічний розум”, який домагається гармонії у взаємодії соціосфери, техносфери і біосфери. 

Дослідники даної проблематики (яких на сьогодні обмаль) єдині в тому, що необхідно невідкладно й відчутно знизити навантаження на біосферу, змінивши стереотип „необмеженого освоєння дарів природи” на стратегію максимальної екологізації людської діяльності за рахунок конструювання і застосування складних симбіотичних систем. Задля цього потрібно формувати у глобальному середовищі продуцентів ноосферних інтелектуально-комунікаційних технологій для досягнення синергетичного ефекту пролонгованої дії.

Фундатори Академії ноосфери – Українське товариство охорони природи, Міжнародний фонд Дніпра, Центр досліджень сталого розвитку, інші організації, а також провідні вчені країни. 

Президент Академії ноосфери – доктор економічних наук, професор Шевчук Василь Якович, голова Президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи. 

Контакти Академії ноосфери: 
03150, м. Київ, вулиця Анрі Барбюса, 5-б. 
Тел/факс (044) 289-71-73.