#ukrpryroda

Як покращити фінансування природоохоронних територій в умовах дефіциту державного бюджету

Актуальність проблеми. Належне фінансування – ключова проблема політики розвитку природоохоронних територій (ПТ). Кілька років тому провідними вченими й експертами країни за підтримки Програми розвитку ООН було підготовлено дуже ґрунтовний проект «Національної стратегії зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України». Затвердження і наступна реалізація даної Стратегії могли б на 40 відсотків збільшити обсяги фінансування об’єктів природно-заповідного фонду за рахунок розширення власних джерел без додаткових витрат Державного бюджету України. 

Однак ні Уряд, ні Парламент за минулі 4-5 років нічого не зробили, щоб затвердити й реалізувати цю Стратегію. Більше того – послідовно руйнувалися інституційні основи природно-заповідної справи в державі. 

Проте у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським агентством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, питання розвитку ПТ мають повернутися на пріоритетні позиції в екологічній політиці України. Так, у ЄС площа природно-заповідних територій складає близько 15 відсотків, у той час як в Україні вона з 1991 року ледь зросла з 2,3 до 6 відсотків. 

4 лютого 2015 року відбулись Комітетські слухання у Верховній Раді України з актуальних проблем розвитку природно-заповідної справи. Однак знову, як і раніше, в плані фінансування природоохоронних територій дискусія зводилась до необхідності збільшення обсягів видатків з Державного бюджету. Проте усі добре розуміли, що в нинішніх умовах це, поки що, є практично неможливим.

Саме тому доцільно знову повернутися до розгляду, затвердження й реалізації Стратегії зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України.

Нижче наводяться основні положення проекту Стратегії, викладені у 9 розділах. 

1. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ
 • Відіграють ключову роль на Землі
 • Нині знищено або змінено 65 % екосистем Планети
 • Глобальні екологічні кризи, економіка, політика
 • Україна – найбільш розорана держава Європи
 • Площа заповідних територій – у 2,5 рази менша
 • Повітря, вода, земля, тривалість і якість життя
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 
 • Проблеми фінансування та розвитку природоохоронних територій 
 • Мета Національної стратегії, ключові завдання, дії та строки її виконання 
 • Шляхи і засоби забезпечення фінансової стійкості природоохоронних територій 
 • Очікувані результати виконання Стратегії, ресурси та джерела фінансування
3. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПТ
 • Поняття природних територій та об’єктів особливої державної охорони 
 • Природно-заповідний фонд України, структура та правове регулювання
 • Природоохоронні території у складі національної екологічної мережі 
 • Основні напрями розвитку природно-заповідної справи 
 • Фінансова і матеріально-технічна забезпеченість природоохоронних заходів на об’єктах ПЗФ
 • Загальний стан фінансування об’єктів природно-заповідного фонду 
 • Аналіз надходжень від господарської діяльності об’єктів природно-заповідного фонду
4. МЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ, КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ, ДІЇ ТА СТРОКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ
 • Стратегічна мета 
 • Ключові завдання 
 • Дії, що плануються
 • Інструменти, кроки і механізми
 • Строки виконання
5. СТРАТЕГІЧНА МЕТА· 
 • Розробка механізмів фінансово-економічного стимулювання створення, збереження й відновлення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також залучення інвестицій для їх розвитку
 • Забезпечення стабільного фінансування заходів щодо збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду· Створення фінансово-економічної бази для завершення формування і функціонування мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду
 • Забезпечення ефективного збереження ландшафтного та біологічного різноманіття у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України
6. КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ 
 • Розробка і впровадження фінансово-правового механізму в системі ПТ
 • Удосконалення економіко-правових стимулів
 • Виявлення додаткових джерел фінансування системи природоохоронних територій
 • Удосконалення правового режиму ПТ окремих категорій
 • Доведення питомої ваги природоохоронних територій до оптимальних нормативів
 • Забезпечення територіально-просторової єдності ПТ шляхом формування екологічної мережі
 • Поєднання охорони ПТ із створенням умов для розвитку 
7. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ
 • Удосконалення бюджетного фінансування ПТ
 • Фінансування природних заповідників та біосферних заповідників
 • Фінансування національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та інших природоохоронних територій
 • Правові механізми створення цільових екологічних фондів
 • Інституційні засоби
 • Економічні та науково-освітні засоби
 • Засоби законодавчого та нормативно-правового забезпечення
 • Поєднання природоохоронних та історико-культурних чинників 
8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ, РЕСУРСИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
 • Удосконалені організаційні та управлінські засади 
 • Створена необхідна фінансово-економічна база
 • Посилена дієвість законодавчої бази 
 • Доведення рівня заповідності території України до оптимального
 • Інтегрування національної мережі ПТ до всеєвропейської екологічної мережі
 • Забезпечення до 40 % додаткових грошових надходжень
 • Підвищення престижу праці і соціального захисту
 • Зростання рівня зайнятості та якості життя місцевого населення 
9. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ
 • Інституційні дії 
 • Економічні дії 
 • Науково-освітні дії
 • Законодавчі дії
Враховуючи нинішню бюджетну ситуацію, Уряду України доцільно було б затвердити і забезпечити реалізацію «Стратегії зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України». Фахівці Українського товариства охорони природи та Асоціації природоохоронних територій України готові надавати науково-експертну і громадську підтримку зусиллям Уряду. 

При цьому необхідно здійснити концептуальний перехід від традиційних понять «природоохоронних територій» чи «об’єктів природно-заповідного фонду» до нової категорії – «соціо-природних систем» як макроекономічного явища. Це відкриє додаткові можливості для вирішення не тільки екологічних проблем, а й економічних і соціальних проблем розвитку територій, створення нових робочих місць, забезпечення потреб місцевих громад і населення.

В.Я.ШЕВЧУК 
професор, доктор економічних наук, 
голова Українського товариства охорони природи

17 лютого 2015 р.