#ukrpryroda

Найактуальніша проблема розвитку України

Вийшла з друку монографія «Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату», підготовлена провідними вченими й експертами країни (В.Я.Шевчук, Н.Р.Малишева, Т.Т.Ковальчук, І.Г.Манцуров та ін. // За ред. В.Я.Шевчука – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 218 с.).

Розрахована на урядовців, парламентарів, управлінців, професійних експертів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів. 

Книгу можна одержати у Президії Українського товариства охорони природи (03150, м. Київ, вул. А.Барбюса, 5-Б. Тел.: (044) 289-73-82, 289-71-73. E-mail: ukrtop@ukr.net; office@ukrpryroda.org). 

Політика енергоефективного розвитку – найактуальніша проблема для України! Причому з усіх можливих поглядів: економічного, екологічного, соціального, – адже нині як ніколи дотепер гостро постала необхідність забезпечити національну безпеку держави, зокрема енергетичну. 

Так, на одиницю валового внутрішнього продукту економіка нашої країни витрачає утричі більше енергоресурсів, ніж розвинені країни Європи. Цей чинник суттєво впливає на конкурентоспроможність продукції, міжнародні відносини, рівень життя людей, подолання бідності працюючого населення, вирішення соціальних, екологічних та інших проблем.

Енергоємна структура виробництва, старіння основних фондів, зношеність великих інфраструктурних мереж, вразливість енергетичної, економічної та екологічної безпеки держави – до усіх цих проблем додаються старіння населення і демографічна криза, унаслідок чого звужується база екстенсивного (інерційного) розвитку традиційних галузей економіки. 

Щоб досягти високих темпів розвитку, необхідно здійснити структурну перебудову економіки. Для цього держава має підтримувати розвиток машино-, авіа- та автомобілебудування, ракетно-космічної сфери, фармацевтичної та інших високотехнологічних галузей і секторів, а також малого й середнього підприємництва, що дають високий приріст ВВП і не споживають надміру енергоресурсів. 

Одночасно з підвищенням конкурентоспроможності та енергоефективності національної економіки структурна перебудова, що ґрунтується на інноваційній моделі розвитку, сприятиме скороченню викидів парникових газів в атмосферу, зменшенню негативного впливу на клімат. Уже зараз через глобальні зміни клімату, пов’язані з викидами в атмосферу значних обсягів парникових газів різними секторами економіки, погодно-кліматичні ресурси дедалі більше впливають не лише на різні сфери життєдіяльності населення, а й на темпи економічного розвитку. Тому Україні потрібні глибокі всеохоплюючі реформи, значні інвестиції, зокрема в промисловості, які б забезпечили перехід до нової політики розвитку, адаптували б суспільно-політичну та економічну модель держави до європейських стандартів. 

Сподіваємось, що дане видання, підготовлене з урахуванням реальної ситуації в економіці та глибоким знанням технологій державного регулювання й управління у відповідних сферах національного господарства, досягне своєї мети – дасть науково обґрунтовані дороговкази для переходу до політики енергоефективного розвитку економіки України в умовах глобальних змін клімату.

Шевчук В.Я. 
професор, доктор економічних наук