#ukrpryroda

Уряд подбав про захист рідкісних видів тварин і рослин

7 листопада 2012 року Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про стягування компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)».Цей документ на засіданні Уряду представив Міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький.

Проект акта було розроблено на заміну постанови Кабінету Міністрів від 01.06.1993 № 399 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.1999 № 398), якою затверджені чинні розміри компенсації за незаконне добування, знищення чи пошкодження об’єктів Червоної книги України.

Метою постанови є встановлення розмірів компенсації за незаконне добування тварин і рослин, види яких додатково занесені до третього видання Червоної книги у 2009 році (445 видів). Діючі розміри компенсації були значно меншими за ті, що встановлені, зокрема для мисливських тварин. Така ситуація робить об’єкти Червоної книги менш захищеними за загальнопоширених представників флори і фауни. Востаннє розміри компенсації були перераховані у 1993 році. У прийнятому акті, відповідно до експертних висновків наукових установ та з урахуванням інфляційних процесів, розміри компенсації збільшені в середньому по видах тварин і рослин у 10 разів. Натомість для найбільш уразливих та комерційно значущих видів розміри компенсації збільшені в 40 та більше разів. Насамперед це стосується дельфінів, зубра, хижих птахів та осетрових риб.

Враховуючи те, що існує нагальна необхідність посилення охорони рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин шляхом суттєвого підвищення матеріальної відповідальності за їх незаконне добування або знищення, та зважаючи на те, що порушене питання перебуває на постійному контролі громадських природоохоронних організацій, а незаконне використання рідкісних тварин і рослин завдає значної шкоди бюджету, Уряд 7 листопада і прийняв відповідну постанову.

Джерело: kmu.gov.ua

Еко-актуалітети політики розвитку

8 листопада 2012 р. голова Президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи Василь ШЕВЧУК виступив у Національному інституті стратегічних досліджень з доповіддю «Еко-актуалітети політики розвитку» на засіданні круглого столу «Стратегічні перспективи екологізації політики та економіки в Україні». 

У доповіді дано оцінку набутків і проблем державної політики за роки незалежності України, обґрунтовано основні засади нової парадигми національної еколого-економічної політики розвитку, показано роль у її формуванні й реалізації Українського товариства охорони природи. 
Нижче наводяться основні положення зазначеної доповіді. 

Шановні учасники засідання, шановні колеги! 

Питання щодо стратегічних пріоритетів екологічної трансформації політики та економіки в Україні знову, як і на початку нашої державної незалежності, набуло великої актуальності, якщо не сказати – гостроти. 

І тоді, після Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро у 1992 році, і зараз – після Ріо+20 у 2012 році, гострота екологічних проблем не зменшилася, а в плані, зокрема, глобальних змін клімату та їх впливів на планету і умови життя людей – навіть погіршилася. Але якщо з перших років незалежності ми формували і проводили сильну національну екологічну політику, то зараз ситуація є іншою і потребує змін. 

Нагадаю, що у 1991-2003 роках ми усі разом (Уряд, наука, громадські організації, суспільство) досягли суттєвого екологічного набутку
 • розробили і запровадили сучасну систему екологічного законодавства, у тому числі ратифікували основні міжнародні конвенції; 
 • визначили основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; 
 • утворили міцні інституційні структури єдиної природоохоронної системи у центрі і на місцях (міністерство, інспекції, державні управління); 
 • сформували економічний механізм природокористування і охорони навколишнього природного середовища, що дало фінансові ресурси для формування окремого розділу у складі Державного бюджету України «Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека»; 
 • затвердили і розпочали реалізацію національних і державних програм щодо відродження Дніпра та поліпшення якості питної води, охорони Чорного і Азовського морів, розвитку природно-заповідної справи, формування національної екологічної мережі, поводження з відходами та вирішення інших успадкованих проблем. 
Окремо слід виділити проведення активної міжнародної політики в екологічній сфері. Були підписані міжнародні угоди щодо співробітництва з державами-сусідами, а також провідними еко-країнами світу. 

Усе це дало підстави Європейській спільноті обрати Україну місцем проведення 5-ї Пан-Європейської конференції міністрів навколишнього середовища регіону ЄЕК ООН, куди входять усі Європейські країни, також США і Канада, країни Кавказу та Центральної Азії. 

Ця конференція була успішно проведена у Києві 21-23 травня 2003 року. Солідарно прийняті важливі документи, зокрема, 3 протоколи до міжнародних конвенцій, які відкрили шлях до їх реалізації: 
 • Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті; 
 • Протокол про цивільну відповідальність і відшкодування шкоди, завданої транскордонним впливом промислових аварій транскордонним водам; 
 • Протокол про реєстри викидів та переносу забруднювачів до Оргуської конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля; 
 • Конвенція про охорону і сталий розвиток Карпат (Карпатська конвенція)
 • Екологічне партнерство в регіону ЄЕК ООН: Екологічна стратегія для країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії
 • інші важливі міжнародно-правові документи, у тому числі щодо освіти в інтересах сталого розвитку, біологічного різноманіття, енергоефективності, екологічного фінансування та ін. 
Активну участь у підготовці, обговоренні і прийнятті рішень Київської конференції взяли національні і міжнародні громадські організації, було навіть проведено спільне засідання міністрів та неурядових організацій. 

Київська декларація міністрів навколишнього середовища регіону ЄЕК ООН зафіксувала основні засади екологічної політики і майбутнє процесу «Довкілля для Європи». 

Прийняті на Київській конференції документи і рішення завершили формування національного набутку в екологічній сфері. Це був пік національної екологічної політики, її міжнародне визнання

Втім, високі європейські позиції зберегти у подальшому не вдалося, що має негативні наслідки для екологізації політики і економіки. Основні проблеми, що потребують вирішення, та їх наслідки є такими
 • екологічна політика втратила свій пріоритет у державній і секторальній політиках, екологічне регулювання не адекватне негативному впливу на довкілля монополізованих секторів економіки; 
 • дезінтегрується природоохоронна система, міністерство екології втрачає свої територіальні підрозділи, в результаті чого складно буде реалізовувати програми охорони й відтворення цілісних екосистем; 
 • припиняється реалізація затверджених раніше національних і загальнодержавних програм, що призводить до втрати національного природного капіталу; 
 • слабшає фінансово-економічний механізм природокористування і охорони навколишнього природного середовища, кошти за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища не спрямовуються у повному обсязі на їх охорону, відтворення та підтримання у належному стані; 
 • не впроваджується стратегія зміцнення системи управління та фінансової стійкості природоохоронних територій, внаслідок чого потреби об’єктів природно-заповідного фонду в останні роки забезпечуються лише на 22-25 відсотків; 
 • не реалізовано високий потенціал механізмів Кіотського протоколу для модернізації національної економіки, втрачено багато міжнародних позицій. 
Даний перелік проблем та їх наслідків можна продовжувати, але й названих достатньо, щоб дійти висновку про необхідність формування нової парадигми державної екологічної політики

Особливістю цієї політики в сучасних умовах є те, що вона (політика) вже не може залишатись суто природоохоронною, а має стати національною еколого-економічною політикою розвитку. Саме національною, а не лише державною, бо наука, громадські організації, бізнес є також неодмінними учасниками процесу переходу до сталого розвитку. 

Нещодавно ми з моїми колегами – професором Ковальчуком Трохимом Тихоновичем і професором Черняком Володимиром Кириловичем видали книгу «Актуалітети політики розвитку» (К.: Знання, 2009. – 326 с.), в якій виклали наше бачення конкретних шляхів переходу до нової моделі розвитку національної економіки у посткризовий період. 

Поряд з рецептами вирішення найбільш гострих проблем економічної та соціальної політики, в екологічній сфері найбільш значущими названо проблеми визначення основних засад сталого розвитку України, а також формування й реалізації національної політики у сфері глобальних змін клімату відповідно до Кіотського протоколу. 

Слід враховувати, що останнім часом до екологічних, економічних та соціальних проблем додалися нові, пов’язані з розвитком негативних і небезпечних аспектів процесів глобалізації

Адекватним виходом із ситуації, що склалася, може бути перехід на новий шлях розвитку на засадах взаєморозуміння, взаємоповаги, гармонійного співіснування всіх держав і націй світу як між собою, так і з природою. Інакше ноосферна модель розвитку ніколи не реалізується, світ буде поділений між цивілізованою спільнотою і варварами, що остаточно поставить крапку на виживанні людства. 

Щоб вижити, світ має повернутися до природних кольорів, тобто «позеленіти». Йдеться про «зелене» відродження, «зелене» регулювання, «зелений» розвиток, який ґрунтується на припливі інвестицій у відновлювані джерела енергії, екологічно безпечне виробництво, «зелені» технології. 

Для підтримки еко-актуалітетів політики розвитку слід сконструювати цілісну систему спеціальних стимулів і санкцій: 
 • субсидії на дослідження і створення «зелених» технологій та субсидії споживачам на їх освоєння; 
 • спеціальні тарифи на відновлювані джерела енергії, пільгові кредити на купівлю технологій отримання сонячної та геотермальної енергії; 
 • застосування «зелених» інфраструктурних програм, зокрема програми розвитку громадського транспорту; 
 • введення системи обмежень на викиди парникових газів; 
 • пільгові податки стосовно безпечного для навколишнього середовища виробництва та інші. 
Поряд з формуванням і впровадженням у практику державотворення еко-актуалітетів політики розвитку, слід відродити європейський рівень національної екологічної політики, модернізувати інституційну систему, наповнити її сучасними знаннями, інструментами і професійним досвідом. 

Украй потрібно надати державну підтримку суспільно корисній діяльності громадських організацій, таких як Українське товариство охорони природи, що діє уже 67-й рік і за цей час зробило безліч добрих справ, а також інших всеукраїнських і місцевих природоохоронних організацій, сприяти формуванню громадянського еко-суспільства

Це є вигідним державі, громадським організаціям і усьому суспільству. 

Так, Програма діяльності і розвитку Українського товариства охорони природи на період до 2015 року, затверджена XII з‘їздом у червні 2011 року, є значно змістовнішою і ширшою, ніж програми парламентських партій в частині декларації їх намірів в екологічній сфері. 

Спільна діяльність над вирішенням наявних проблем в екологічній, економічній та соціальній сферах на засадах сталого розвитку сприятиме зменшенню забруднення в містах і селах України, забезпеченню техногенно-екологічної безпеки, суттєвому поліпшенню екологічної ситуації на місцях, переходу до якісно нової політики розвитку, як стратегічної технології конструювання кращого майбутнього. Ефект – вартий зусиль! 

Шевчук В.Я., доктор економічних наук, професор, президент Академії ноосфери, голова Українського товариства охорони природи 

8 листопада 2012 року

Компанія Ахметова зупиняє аглофабрику в Маріуполі, щоб з’ясувати причини смогу


Від сьогодні товариство з обмеженою відповідальністю «Метінвест Холдинг», яке належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, зупиняє аглофабрику заводу «Азовсталь» на 1 місяць для проведення детальної діагностики очисних систем і усунення можливих дефектів. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

«Керівництво «Метінвесту» ухвалило рішення про додаткові заходи щодо поліпшення екологічної ситуації в Маріуполі. Ухвалено рішення зупинити аглофабрику «Азовсталі» з 12 листопада терміном на 1 місяць для проведення детальної діагностики очисних систем і усунення можливих дефектів. Надалі використання вторинних матеріалів з органічними домішками буде зведено до мінімуму», – мовиться у повідомленні прес-служби «Метінвест Холдинг».

Це сталося після багатотисячного мітингу, який відбувся в Маріуполі тиждень тому. Мешканці вийшли на вулиці задля того, щоб висловити протест проти забруднення повітря, яке досягло небачених досі масштабів.

Прес-служба також відзначає, що через глибоку кризу в металургійній галузі загальний збиток ММК імені Ілліча та МК «Азовсталь» складають понад 12 мільярдів гривень з 2009 по 2012 рік.

За оцінкою фахівців, ймовірною причиною посилення смогу і запаху останнім часом стала інтенсивна утилізація на аглофабриці МК «Азовсталь» вторинних матеріалів з шламонакопичувача меткомбінату, осушуваного в рамках затвердженої екологічної програми охорони Азовського моря. Ці вторинні матеріали характеризуються підвищеним вмістом органічних сполук, зокрема, торфу.

Джерело: radiosvoboda.org

ООН: через глобальне потепління банани можуть замінити хліб

Науковці, які працюють для ООН, кажуть, що в результаті глобального потепління банани можуть стати важливим джерелом харчування для мільйонів людей. Автори звіту, представленого Комітетом ООН з продовольчої безпеки, прогнозують, що виробництво основних продуктів харчування, таких, як кукурудза, рис і пшениця, буде зменшуватися у багатьох країнах, які розвиваються.

У прохолодних регіонах з підвищенням температур і встановленням нестійкої погоди може постраждати картопля.


Як зазначено у доповіді, банан може замінити деякі звичні продукти і гратиме дедалі важливішу роль у сільському господарстві.

Інші культури також можуть замінити звичні продукти: у Південній Америці місце пшениці може посісти маніока, а в Африці коров'ячий горох замінить соєві боби.

Джерело: bbc.co.uk

Міні-фабрика по виробництву сонячних панелей

Сонце є одним з найдоступніших та найпотужніших джерел для вироблення електроенергії, ось тільки величезні сонячні панелі зазвичай призначаються для встановлення на дахах або в пустелях як частина електростанції та зовсім не пристосовані для використання «вдома». Так, існують різні мікропанелі, але вони дуже дорогі і непопулярні, тому що люди просто не розуміють, для чого вони потрібні.

Винахідники Шон Фрейн та Алекс Горнштейн мріяли про створення маленької і доступної сонячної панелі, яку можна встановити де завгодно. Але для початку вони хотіли зрозуміти, чому вироблені зараз мікропанелі такі дорогі і крихкі. Вони вирушили в країни що розвиваються і дізналися, що маленькі панелі виробляються не на високотехнологічних заводах, а збираються вручну з неякісних дешевих матеріалів у Китаї, Індії та Бангладеші. Тому вони розвалюються через 2 роки і так дорого коштують.

Тоді Шон і Алекс створили прототип більш досконалого пристрою з виробництва мікропанелей, Solar Pocket Factory, яка, взагалі-то, не така вже й кишенькова, але може поміститися у валізу. Ця міні-фабрика робить одну якісну мікропанель за 15 секунд і містить всі потрібні складові для обробки кремнієвих пластин і ламінованого скла, потрібних для створення сонячних панелей. За підрахунками, пристрій на 30% скоротить собівартість мікропанелі, а також вони будуть значно якісніші і послужать 5 разів довше.

Цей пристрій можна розмістити на заводі або навіть у себе вдома, але метою винахідників є вийти на великий ринок. Для початку друзі розмістили свій проект на сайті Kickstarter і успішно зібрали на нього 77 504 $, і тепер вже тільки від них залежить, як вони розвинуть свою прекрасну ідею.Джерело: thinkgreen.ru

Відповідальне споживання: як зробити життя навколо себе екологічніше?

У кожного є можливість внести свій внесок у збереження навколишнього середовища: давайте не забувати про те, що грандіозні проекти часто починаються з маленьких кроків. Посадити дерево. Взяти участь у зборі сміття в своєму районі. Не витрачати папір без зайвої потреби. Вимикати всі прилади з мережі в кінці робочого дня. 

Давньогрецький філософ Фалес Мілетський писав, що щасливий той, хто здоровий тілом, сприйнятливий душею і податливий на виховання. І, якщо про здоров'я душі і тіла ми звикли дбати, то почуття відповідальності перед природою потрібно виховувати з самого дитинства. Мабуть, саме турботу про навколишній світ можна віднести до категорії нового сприйняття щастя сучасної людини.

Відповідальне споживання, про яке піде мова, полягає не тільки в розумному використанні природних багатств, але й в формуванні певної екологічної культури та засад здорового способу життя людини в XXI столітті. 

Нижче наведено прості вправи, дотримуючись яких можливо зробити свій спосіб життя екологічніше. Це реальні способи зробити свій внесок у збереження природних ресурсів. 

На роботі: 
 • Якщо ви маєте перерву на роботі довше години, вимкніть монітор - він споживає до 70% всієї енергії, необхідної для роботи комп'ютера. 
 • Намагайтеся користуватися електронними версіями документів, не роздруковуючи паперові. 
 • Провітрюючи приміщення, широко відкривайте вікна на короткий час. Таким чином, стіни і батареї не встигнуть охолонути. 
 • Використовуйте енергозберігаючі технології в освітленні приміщень. 
 • Прикрасьте свій офіс декількома кімнатними рослинами. 

Вдома: 
 • Користуючись пральною машинкою, встановлюйте низьку температуру - це скоротить споживання електроенергії до 80%. 
 • Пам'ятайте про те, що телевізори, комп'ютери та зарядні пристрої споживають електроенергію навіть у сплячому режимі. 
 • Кип'ятіть воду в електричному чайнику або використовуйте газову плиту. 
 • Туго закривайте крани. Кожен протікаючий кран призводить до щорічної втрати води до 9000 літрів. 

Повсякденно: 
 • Ходіть в магазин з багаторазовою сумкою, вибирайте пакети з переробленого паперу. 
 • Викидайте сміття в спеціально відведені для цього контейнери. 
 • Вибирайте товари та упаковку зі знаком Лісової опікунської ради (FSC™). Знак FSC («дерево з галочкою») свідчить про те, що товар або його упаковка зроблені тільки із законних джерел сировини з дотриманням найсуворіших екологічних і соціальних вимог. 
 • Вибирайте продукти в екологічній картонній упаковці 
Нехай ці поради стануть для кожного з нас тими маленькими кроками, які допоможуть зберегти природу для майбутніх поколінь. Життя в стилі "еко" - це не просто модний тренд, а свого роду філософія про те, як змінити навколишній світ на краще, використовуючи при цьому прості і доступні кожному засоби. Слідувати за "еко" модою легко - в ній немає особливих правил, нових колекцій, суперництва і строгих суддів. Ви самі визначаєте для себе стиль і тенденції, адже в основі еко, перш за все, лежить турбота про навколишній світ і щире бажання жити в гармонії з природою.

Джерело: ecofriendly.ru

Озонова діра над антарктикою зменшується

Площа озонової діри над Антарктикою, яка зазвичай у вересні досягає максимального розміру,цього року склала 21,2 мільйона квадратних кілометрів - найнижчого значення з 2002 року, повідомляють РИА НОВОСТИ з посиланням на НАСА.

Озоновий шар - природний щит, що захищає поверхню Землі від жорсткого ультрафіолету, небезпечного для живих організмів. Різке падіння концентрації стратосферного озону під час зимового сезону було вперше виявлено над Антарктидою в 1980-х роках. Згідно сучасних уявлень, руйнування озону (триатомної молекули кисню) пов'язане з впливом хлорфторвуглеців (CFC), які в умовах низьких температур запускають реакції їх розпаду.


Найбільша за площею озонова діра у вересні 2006 року та цьогорічна

«До зменшення озонової діри призвело те, що в цьому році середні температури в стратосфері виявилися дещо вище», - стверджує співробітник Центру космічних польотів імені Годдарда НАСА Пол Ньюман (Paul Newman). Він відзначає, що підвищення температури сталося в результаті періодичних природних процесів, не пов'язаних з діяльністю людини.

Крім цього, вчені відзначили, що в межах самої «дірки» (ділянки занадто тонкого озонового шару, який не може затримувати ультрафіолет) концентрація озону також підвищилася, склавши близько 140 добсоновскіх одиниць (використовуються для вимірювання вмісту озону в атмосфері). У «здоровою» атмосфері з нормальною товщиною озонового шару цей показник повинен складати від 240 до 500.

Рекордний мінімум площі озонової діри за останні 20 років був зафіксований у вересні 2002 року, коли це значення склало 18 млн кв. км.

У вересні фахівці Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) опублікували доповідь, згідно якій вміст озону в стратосфері перестав знижуватися з 1998 року, і, за прогнозами вчених, до 2050-2075 років може повернутися до рівнів, фіксованих до 1980 року.

У 2011 році група австралійських вчених опублікувала статтю, в якій уклала, що поступово зменшуватися в розмірах стала і сезонна озонова діра над Антарктикою, яка, за їхніми даними, з кінця 1990-х «затягнулася» приблизно на 15%.

Озонова діра стала «затягуватися» після прийняття в 1987 році Монреальського протоколу, що обмежує виробництво та обіг озоноруйнівних речовин.

Джерело: pogodatv.com

Захистимо Біличанський ліс

Українське товариство охорони природи закликає громадськість не допустити знищення лісового природного комплексу «Біличанський ліс». Нагадаємо, що в рішенні суду від 9 жовтня Вищий адміністративний суд визнав законним дерибан Біличанського лісу під котеджну забудову. 

Своїм рішенням суд визнав усі рішення Коцюбинської селищної ради законними, в тому числі і щодо затвердження Генплану селища за яким межі міста збільшено на 4 тисячі га за рахунок Святошинського лісопаркового господарства.

Як пише у своєму блозі на "Українській правда" журналіст Наталка Соколенко, як виявилось, Київрада в один день програла дві касації по лісу, навіть не знаючи про суд.

"В один день одна і та сама трійка суддів розглянула дві касації, про жодну з яких (який збіг) Київрада і прокуратура не знала. Про те, що був суд і він закінчився не на їхню користь дізнались постфактум і Київрада, і прокуратура. При чому прокуратура – від журналістів. Тобто на захист лісу в залі суду не було кому щось сказати", - написала Соколенко.

Вона додала, що зазвичай в касації розглядають справу за півроку після апеляції, а у випадку з дерибаном лісу призначили за три місяці.

Соколенко також нагадала, що президент Віктор Янукович у 2010 році журналістці Ірині Федорів за присутності міжнародних журналістів заявив, що втрутиться в це питання й збереже ліс.


Через 2 роки журналісти і небайдужі мешканці передали Януковичу 13 тисяч підписів під зверненням з проханням зробити Національний парк на території Біличанського лісу, оскільки його з 2008 року дерибанить селищна рада Коцюбинського на депутатів селищної ради, їхніх родичів та підставних осіб з Дніпропетровщини

Однак попри обіцянку, за 2 роки президент так і не підписав указ про створення Нацпарку.Джерело: kiev.pravda.com.ua